Make your own free website on Tripod.com

BAB 2 ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA

 

2.1 PENGERTIAN DAN PENGELASAN

 

2.2 PENDEDAHAN KEPADA PENYATA KEWANGAN

 

2.3 PERSAMAAN PERAKAUNAN

 

 

2.1 PENGERTIAN DAN PENGELASAN

 

2.1.1 Hasil

2.1.2 Belanja

2.1.3 Aset

2.1.4 Liabiliti

2.1.5 Ekuiti Pemilik

 

Menerangkan maksud hasil, belanja,aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

Menyenaraikan dan mengelaskan item-item mengikut kumpulan.

 

2.2 PENDEDAHAN KEPADA PENYATA KEWANGAN

 

2.2.1 Penyata Pendapatan

2.2.2 Kunci Kira-kira

 

Menerangkan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Menyediakan Penyata Kewangan mengikut format T dan penyata.

 

2.3 PERSAMAAN PERAKAUNAN

 

2.3.1 Tanpa Hasil dan Belanja

2.3.2 Dengan Hasil dan Belanja

2.3.3 Sistem Catatan Bergu

 

Menerangkan Persamaan Perakaunan.

Menunjukkan kesan setiap urus niaga ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

Menghitung aset, liabiliti dan ekuiti pemilik dengan menggunakan persamaan perakaunan.

Menerangkan debit dan kredit dalam sistem catatan bergu.

Membuktikan persamaan perakaunan dengan menggunakan prinsip catatan bergu.